Jdi na obsah Jdi na menu
 


<bgsound src= loop="1">

PRAVIDLA PRO LÉTÁNÍ S RC MODELY

na letišti Místek-Bahno

Obrazek

1.     BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 

a)      Modely a létání s nimi se musí řídit bezpečnostními pravidly řádu FAI.

b)     Je nepřípustné provozovat na ploše příliš  hlučný model. Motor musí být opatřen účinným tlumičem hluku.

c)     Málo zkušený pilot (modelář) musí vždy létat pod dozorem zkušeného pilota.

d)     Každý pilot (modelář) provozující na ploše rádiem řízený model, musí mít vysílač označen štítkem s číslem kanálu odpovídajícím osazeným krystalům.

e)     Je zakázáno létat v prostoru nad ostatními osobami (kolegy a případnými diváky). Tito se mohou zdržovat pouze ve vyhrazených prostorech, a to :

-         prostor označený a ohraničený páskou

-         depo modelů

-         prostor za zády pilota (modeláře), který právě létá

f)      V každém případě má přednost při přistání UL letoun. Pokud bude mít pilot (modelář) nastartovaný motor svého modelu, nesmí s tímto vzlétnout dříve, pokud nepřistane UL letoun. Taktéž s modelem nevzlétne, pokud UL letoun prolétává v blízkosti letiště. Provozní podmínky mezi starty UL letadel a modely, jakožto pořadí vzletů nutno vždy dohodnout na místě.

g)     Pokud je model ve vzduchu a blíží-li se UL letoun, provede pilot (modelář) toto :

-         má-li model řízeny otáčky motoru, pilot (modelář) přistane a urychleně opustí VPD (vzletová a přistávací dráha) pro průlet či přistání ULL letounu, nebo odletí do bezpečné vzdálenosti od VPD

-         nemá-li model řízeny otáčky motoru, pilot (modelář) odletí do bezpečné vzdálenosti od VPD

h)     V žádném případě nesmí pilot (modelář) nalétávat z jakéhokoliv směru na UL letoun a nijak mu nesmí křížit letovou cestu ! Mějte na paměti, že pilot UL letounu váš rychlý model nevidí, případně nemusí jej včas zahlédnout, a takovým to počínáním ohrožujete životy pilotů UL letounů a zároveň všech přihlížejících. 

2.     PROVOZNÍ PRAVIDLA 

 a)      Automobily je možno parkovat pouze ve vyhrazeném prostoru pro parkování na okraji letištní plochy podél příjezdové cesty (kolmo k cestě), vyjímečně pak přímo na příjezdové cestě v prostoru letiště tak, aby byl zachován průjezd pro ostatní vozidla.

b)     Před létáním je pilot (modelář) povinen označit svůj vysílač kmitočtovým kolíčkem z tabule frekvencí a řídit se stanovenými pokyny :

-         Před jakoukoliv manipulací s RC soupravou si vyzvedněte kmitočtový kolíček, označený kanálem dle frekvence vašeho vysílače. Tento si upevněte na anténu vysílače. Platí v případě létání více modelů současně a je-li k dispozici tabule frekvencí, která se jinak uschovává. V opačném případě se musí piloti (modeláři) předem mezi sebou dohodnout a vzájemně kontrolovat.

-         V případě obsazení požadovaného kanálu nesmíte vysílač zapínat, a je nutno vyčkat až model  řízený na totožné frekvenci dolétá a pilot (modelář) vrátí kanálový kolíček nazpět na tabuli frekvencí.

-         V případě obsazení po sobě jdoucích kanálů si ověřte, zda se navzájem nerušíte. Doporučuje se používat druhý kanál před, nebo po již provozovaném kanálu.

-         Po skončení manipulace s RC soupravou, vraťte kolíček na tabuli frekvencí. Vysílač pak již nezapínat.

-         Dodržováním těchto zásad chráníte svůj model a modely kolegů před zničením, a zároveň také chráníte okolní majetek a zdraví diváků. Nikdy nevíte, kam pro rušení neřízený model dopadne.

-         Po ukončení modelářského provozu tabuli frekvencí uschovejte v buňce řídícího létání.

c)     Létat mohou současně maximálně dva motorové modely se spalovacími motory.

d)     Pokud již  létají dva motorové modely (případně se připravují ke startu a mají již spuštěny motory), je zakázáno spouštět další motor jiného modelu se spalovacím motorem. Hluk natočeného motoru na zemi ruší již létající piloty (modeláře), a ti pak často ani, neslyší zda jim běží jejich vlastní motor, což může být příčinou havárie létajícího modelu.

e)     Pořadí vzletů se určuje podle příchodu pilota na plochu, (nově příchozí se zařadí vždy na konec řady pilotů-modelářů čekajících na vzlet), nebo dohodou mezi piloty (modeláři).

f)      Je zakázáno vstupovat do okolních ploch, nebo jakýmkoliv způsobem ničit porosty na těchto plochách.

g)     Je zakázáno jakýmkoliv způsobem znečišťovat plochu a její okolí odhazováním papírů, hadrů, úlomků vrtulí, zbytků modelů, kuřáckých potřeb apod.

h)     Pohyb pilotů (modelářů) po ploše letiště a pohyb diváků mimo vyhrazené prostory je pouze na vlastní nebezpečí. Pro vlastní bezpečnost je vhodné stále vnímat létající modely, a při případné havárii modelu tak předejít možné vzájemné kolizi.

i)       Na plochu modelářského letiště mají povolen vstup za účelem provozování modelářské činnosti pouze členové Pobeskydského aviatického klubu a osoby, které zaplatily odhlasovaný poplatek na příslušný kalendářní rok a zavázaly se odpracovat v příslušném kalendářním roce odhlasovaný počet brigádnických hodin. Ve vyjímečných případech může tato osoba pozvat k létání jiného modeláře (kolegu z jiného klubu či města) s vědomím vedoucího modelářů pana Jiřího Banaše, telefon 0603/705500.

j)       Členové Pobeskydského aviatického klubu mají právo kontrolovat oprávnění vstupu na letištní plochu, účel využívání plochy, mohou zakázat vzlet nadměrně hlučného modelu, případně přikázat ukončit nebezpečné létání nad diváky, automobily a UL letouny pokud pilot (modelář) neukázní své počínání přes opakované upozornění.

k)     Při pořádání větších letecko-modelářských akcí, koordinuje provoz modelářů a pilotů UL letadel řídící létání, přičemž tento provozní řád bude rozšířen o další body platné pro daný den a piloti budou s těmito dodatky řádně seznámeni před zahájením akce na společném brífinku. 

PROSÍME O KÁZEŇ PŘI LÉTÁNÍ S RC MODELY

POUŽÍVEJTE JEN POVOLENÉ KANÁLY

Přejeme úspěšné starty a přistání bez nehody !


Ve Frýdku-Místku, dne 10.4.2000

Členové Pobeskydského aviatického klubu.